Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашият уебсайт и използвате услугите, които предлагаме.

Тук можете да намерите информация за това, какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Фондация “Бъдеще за таланти” с БУЛСТАТ:177064358 е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на предмета на дейност на организацията, като седалището и адреса на управление са: гр. София, ул. Цар Самуил 63– на който адрес може да изпращате по пощата искания до Отговорното лице за защита на личните данни – Виолета Димитрова, лично да подадете исканията си в Регистратурата на горепосоченото седалище и адрес на управление.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: office@fftfoundation.com

В съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

Нашата политика за поверителност накратко:

Без ваше съгласие няма да използваме неправомерно Вашата лична информация.

Няма да Ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения свързани с промяна в графика на заявените от Вас курсове, които са част от услугата, която Ви предоставяме.

Поемаме ангажимент да пазим Вашата лична информация и да предприемаме мерки за обезпечаване на нейната сигурност.

Настоящата Политика за поверителност, може да бъде периодично изменяна и актуализирана, без предизвестие. В такива случаи, актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата страница, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронна поща. Датата на последна актуализация ще бъде отбелязана в края на настоящата Политика за поверителност.

Молим да имате предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашия уеб сайт http://fftfoundation.com/. Те не се прилагат по отношение на информация, която сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашият уеб сайт има външни връзки и препратки.​

Защита на личните данни
1.Какви данни събираме, за какви цели ги използваме и какви са нашите основания за обработване на лични данни?

Фондация “Бъдеще за таланти” обработва лични данни във връзка със следните основни дейности: доброволческа програма, организация на събиия,набиране на дарения, информационни и комуникационни технологии, образование, управление на човешки ресурси, маркетинг и мениджмънт, информационни услуги, рекламна и издателска дейност.

При попълване на контактна форма за абонамент за месечен бюлетин и отправяне на запитване към нас. Вие ни предоставяте вашето име/ за да можем да индентифицираме лицето за контакт/, вашият телефонен номер /за да можем да се свържем с Вас и да отговорим на отправено запитване, както и за да се свържем с Вас за да Ви поканим на среща, и-мейл за контакт /за да Ви потвърдим обстоятелства свързани с Вашето запитване/.

Възможно е да Ви помолим да ни предоставите допълнителна лична информация, чрез имейл или в телефонен разговор, с цел да предоставим персонализирана и адекватна услуга.

Данни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти:

Дарителски или доброволчески профил/ досие: Ако сте били в партньорство с нашата организация, ние ще продължим да пазим информация за Вас.Правим това поради две причини:

На първо място, тази информация ни е необходима, в случай на Ваши претенции или претенции на партньора, която сме предоставили, за да можем да докажем обстоятелства, свързани с осъществяването на проект. Информацията е възможно да бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, поради необходимостта да докажем пред него факти и обстоятелства свързани с получени дарения и спонсорски услуги.

На следващо място, поддържаме Вашия профил въз основа на легитимен интерес да проследяваме развитието на съвместните прокети и да подобряваме качеството на работата си.

Фондация “Бъдеще за таланти” обработва горепосочените данни при следните правни основания:

Съгласие за обработка на лични данни дадено от ползвателя на услугата;

Изпълнение на Договор, по който ползвателят на услугата е страна;

Спазване на правните задължения, на които фондация “Бъдеще за таланти” може да подлежи (например задължението да поддържа документация за данъчни и счетоводни цели и др.)

За целите на легитимните интереси на фондация “Бъдеще за таланти”, както е посочено по-горе.

Категории получатели на данни извън фондация “Бъдеще за таланти”

Организацията не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.п.)

Банки за нуждите на извършвани плащания на дарения, както и осъществяването на електронни разплащания;

Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

Доставчици на допълнителни услуги, предлагани в рамките на осъществявания от фондация “Бъдеще за таланти” предмет на дейност.

Дружества, осигуряващи информационни системи и други услуги по поддръжка; дружества, поддържащи електронни платежни услуги, лица, предоставящи услуги, свързани с обслужването на потребителите и подпомагане на нашите маретингови дейности;

Срок на съхранение на данните.

Като администратор на данни фондация “Бъдеще за таланти” обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Архивите съдържащи дарителските досиета за срок от 5 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

Периодът на съхранение може да бъде удължен, ако това се налага за спазването на законови или подзаконови нормативни изисквания, за времето, определено съгласно тези изисквания.

Чувствителни лични данни

Като общо правило, ние не събираме чувствителни лични данни посредством нашият Уебсайт. „Чувствителни лични данни“ са всякаква информация, разкриваща расов или етнически произход на физическото лице, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, данни за здравословно състояние или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Това понятие също така включва лични данни, свързани с присъди и нарушения.

В случай, че е абсолютно необходимо да се съберат такива данни, за да се постигне целта, за която се извършва обработването, ние ще направим това в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни, включително след получаване на Вашето изрично предварително съгласие и при условията, описани в тази Политика за поверителност.

Лична информация и деца

Уебсайтът е предназначен за използване от пълнолетни лица, които имат възможност да сключат договор, съобразно законодателството на държавата, в която се намират.

Децата на възраст под 16 години трябва да получат съгласие от лицата, носещи родителска отговорност за тях, преди да изпратят своите данни на Уебсайта.

16-годишната възрастова граница може да бъде намалена до 13 години в зависимост от местното законодателство във Вашето обичайно място на пребиваване.

Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

Право на достъп;

Право на коригиране на неточни или непълни данни;

Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

Право на ограничение на обработването;

Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до фондация “Бъдеще за таланти”(писмено на хартиен носител или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Дружеството.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. София.